Vår halalstandard
Portfölj
E-nummerlista
Portfölj
Halalcert. företag
Här hittar du en lista på de företag som är halalcertifierade av Islamguiden:

Portfölj


Bakgrund

Allteftersom medvetandet bland muslimska konsumenter runt om i världen ökar, så ökar efterfrågan på tillförlitlig halal-mat. Förutom kött, drog många andra frågor om mat till sig uppmärksamhet. Matingredienser såsom smakämnen, oljor, enzymer i ost och många andra derivat samt nya teknologier som används i mattillverkning har komplicerat bilden ytterligare. Alkohol- och svinköttsderivat kan finnas i alla möjliga produkter som måste identifieras och undvikas. Att slå fast och ta i bruk halal-tekniker vid tillverkningen av konsumerbara och icke-konsumerbara varor har blivit viktigt för såväl konsumenter som producenter.

Behovet av ett gemensamt råd för halal och haram frågor och framtagandet av en gemensam halalstandard i Sverige har varit påtagligt dels pga. alla de frågor kring halal och haram som bl.a. srömmar in till imamerna på organisationen Islamguiden räntefria lån, halalkött, E-nummer mm, och dels i köldvattnet av den senaste köttskandalen där man hittat griskött i halalmärkta köttprodukter i ett antal europeiska länder däribland Sverige.

Halalmärkningsmarknaden i Sverige är tyvärr som en djungel pga. frånvarande av kontroll och tillsyn från en islamisk halalcertifierings organ. Detta har lett till att slakterier, restauranger, butiker mm börjat med vilseledande marknadsföringar och märkt sina produkter som halal utan att ha halalcertifikat med tillhörande kontroll och tillsyn av en godkänd halalcertifierings organ. I Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:27) i § 5 betonas vikten av livsmedelsmärkningen och att den inte får vilseleda konsumenterna, dvs. vara sådan att den skulle kunna ge ett missvisande eller felaktigt intryck av livsmedlet i något avseende. Vår förhoppning är att vi, Sveriges Halal Råd, med Allahs hjälp och i samarbete med organisationen Islamguiden och de halalcertifierings organ som vi godkänner och utbildar i framtiden, kunna främja, kontrollera och standardisera halalförfarandet bland muslimer i Sverige. Vår målsättning är att det ska ligga ett godkänt halalcertifikat till grund för varje halalskylt eller halalstämpel, och att med kontinuerliga kontroll och tillsyn säkerställa och kvalitetssäkra halalmärkningen i Sverige.

Vi muslimer måste också ställa krav och kräva godkända halalcertifikat av butiker och restauranger som vi besöker och inte bara gå på skylten med ordet "Halal" på som tyvärr många satt upp utan att ha ett godkänt halalcertifikat med tillhörande kontroll och tillsyn i grunden.Halal-
certifieringsorgan
i Sverige


ihc